This text is replaced by the Flash movie.
Online МЕГАМАГ ВОЛТА Политика на поверителност
Електронен каталог

Общи условия

Уважаеми клиенти, Внимателно прочетете тези условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уеб сайт!

Настоящите УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между "Соникс М" ЕООД (наричан по-долу volta.bg) от една страна и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн volta.bg и поддомейните му (наричани за краткост Сайт), както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги предлагани от „Соникс М" ЕООД (наричани за краткост Услуги).

Ако сте пълнолетно  и дееспособно физическо лице и сте  съгласен с настоящите общи условия, отбележете съгласието си в полето „Съгласен съм с Общите условия”. След извършване на това отбелязване се счита, че сте запознат с Общите условия, приемате ги и се задължавате да ги спазвате.


Общи условия за покупко-продажби през уебсайта за електронна търговия volta.bg

Настоящият документ съдържа Общите условия на договор за покупко-продажба между „Соникс М” ЕООД, от една страна, и ПЪЛНОЛЕТНИТЕ лица съгласили се с настоящите Общи условия, наречени по-долу за краткост “Клиенти”, от друга, във връзка с заявяването и закупуването на предлаганите чрез volta.bg стоки и услуги, предоставяни чрез  НАСТОЯЩИЯ уебсайт.

Общите условия за пазаруване по електронен път от volta.bg  са  структурирани по глави, както следва:

  1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОБСТВЕНИКА НА САЙТА

  2. ЛЕГАЛНИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ДЕФИНИЦИИ

  3.  СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ И  РЕГИСТРАЦИЯ

  4. ПОКУПКА И ДОСТАВКА НА СТОКИ

  5. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

  6. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

  7. ГАРАНЦИОННО И ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ 

  8. ЗАКРИЛА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И АВТОРСКИТЕ ПРАВА

  9. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

  10. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИI. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОБСТВЕНИКА НА САЙТА

1.  „Соникс М” ЕООД е търговското дружество, пререгистрирано в Търговския регистър на Република България с ЕИК 201815522, със седалище и адрес на управление в БЪЛГАРИЯ, област Хасково, община Хасково,  гр. Хасково, 6300, бул.”Илинден” 30, тел.: 038/ 62 04 79, адрес на електронна поща: mebeli@volta.bg, което предоставя услуги и осъществява продажба на стоки от разстояние посредством администрирания от него уебсайт за електронна търговия volta.bg.
Соникс М” ЕООД е лице, регистрирано по Закона за данъка върху добавената стойност с номер по ЗДДС: BG201815522


II. ЛЕГАЛНИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ДЕФИНИЦИИ


1. С настоящото собственика  на настоящия уеб сайт  декларира, а Клиента се съгласява, че описаните по – долу изрази  имат следното значение, а именно:
1.1. „Уебсайт/сайт” е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
1.2.
volta.bg (http://www.volta.bg/) е уебсайт за електронна търговия - виртуален информационен ресурс в Интернет за предоставяне на услуги и продажба на стоки от разстояние, които се доставят след изричното им заявяване от страна на Клиента и осъществяване на контакт с Клиента по заявен от същия телефон.
1.3. „Клиент” е дееспособно пълнолетно физическо лице или юридическо лице, ко
eто сe е  регистриралo в volta.bg или е направило поръчка за закупуване на стоки през сайта volta.bg и е съгласно с настоящите Общи условия.
1.4. „Потребителско име” е посочен от Клиента при регистрацията му в
volta.bg електронен пощенски адрес, посредством които той се индивидуализира в volta.bg.
1. 5.
„Парола” е избран от Клиента код от букви и/или цифри, който заедно с потребителското име индивидуализира същия и му предоставя възможност за достъп до клиентския му профил, за извършване на валидни заявки за покупка на предлаганите в volta.bg стоки и за достъп до услуги, за ползването на които се изисква регистрация.
1.6. „Клиенстки профил” е обособена част в
volta.bg, съдържаща информация за Клиентa, предоставена от Клиента при регистрацията му и при ползване на предоставяните посредством уебсайта volta.bg услуги и съхранявана от Соникс М. Достъпът до клиентския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Клиентският профил дава възможност на Клиента да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията или в по-късен момент, да има достъп до информация за всички свои заявки за закупуване на стоки от volta.bg, да променя паролата си за достъп и др.
1.7.  „Производител” е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие произвежда стоки в завършен вид или съществено променя или преправя стока с оглед пускането й на пазара или се представя за производител, като поставя върху стоката, опаковката й или върху техническата или търговската документация за нея своето име или фирма, свой производствен или друг отличителен знак.
1.8. „Опаковка” са съдове и всякакви други приспособления или материали, които са годни да изпълняват функцията да съдържат и съхраняват различни стоки, предлагани пряко на Клиента.
1.9. „Продажна цена” е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга, включваща данъка върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси без включени разходи по доставката.
1.10. „Случайно събитие” е непредвидимо към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.
1.11. „Електронна препратка” е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
1.12. „Информационна система” („Система”) е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява или един от елементите на което осигурява автоматична обработка на данни.
1.13. „IP Адрес” е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Клиента, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
1.14. „Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.
1.15. „Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
1.16. „Интернет страница” („Страница”) е съставна и обособена част от уебсайт.
1.17. „Електронна поща” е електронно средство за съхраняване и пренос на електронни съобщения през Интернет мрежа чрез стандартизирани протоколи.III. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ

Регистрация
2.1. За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите във
volta.bg стоки, Клиентът следва предварително да се регистрира като попълни съответната електронна форма за регистрация (регистрационна форма), достъпна в реално време (online) в Интернет на страниците на volta.bg и да изрази съгласие с настоящите Общи условия, по начина, описан вт. 3.1. от настоящите общи условия.
2.2.  При попълване на регистрационната форма по ал. 1, Клиентът е длъжен да предостави точни, пълни и верни данни относно самоличността си, точния си адрес, валиден адрес на електронна поща и другите изискуеми от регистрационната форма на
volta.bg данни, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна. Клиентът гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно.
2.3. В случай, че Клиент на
volta.bg предостави неверни данни или не отрази настъпили промени в предоставените от него данни в срока по предходната алинея, Соникс М има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на Клиента и достъпа до клиентския му профил.
2.4. Преди извършване на изявлението по чл. 4, ал. 1 Клиентът може свободно да поправя въведената от него в регистрационната форма по ал. 1 информация.

Съгласие с Общите условия
3.1. Чрез отбелязване в полето „Съгласен съм с Общите условия” и натискане на виртуалния бутон „Продължи”, Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра, ползван от Соникс М, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. Соникс М може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Клиента, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия, в случай на възникване на правен спор. При регистрация на Клиент – юридическо лице, изявлението по ал. 1 се извършва от законния му представител.
3.2. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на адрес http://www.volta.bg/index.php?page=3 по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.
3.3. След изразяване на изрично съгласие с настоящите Общи условия Клиентът може да извършва валидни заявки за закупуване (заявки за покупка) на предлаганите чрез
volta.bg стоки, счита се за обвързан с клаузите на Общите условия и се задължава да ги спазва.
3.4. Родителите, упражняващи родителски права, настойниците или попечителите на ненавършило пълнолетие лице или на лице поставено под запрещение, отговарят за всички вреди, причинени от същото, на Соникс М и на трети лица при регистрацията, при извършване на заявки за закупуване на предлагани в
volta.bg стоки или при ползване на други услуги, достъпни през уебсайта volta.bg.
Парола и потребителско име
4.1. При регистрацията си Клиентът посочва потребителско име и парола за достъп до клиентския си профил в volta.bg.
4.2. Клиентът е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на потребителското име и паролата си, както и да не прави достояние на трети лица потребителското име и паролата си и да уведомява незабавно Соникс М в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност за такъв. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своите потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата му.
4.3. С оглед спецификата на Интернет протоколите и сигурността при опазването на данните за паролата, клиентът следва да прекратява сесията, при която е влязъл в клиентския си профил чрез натискане на виртуалния бутон „изход/exit”.
Промени в Общите условия
5.1. Доколкото предлаганите чрез volta.bg стоки и услуги са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното усъвършенстване и разширяване на продуктовия каталог, както и във връзка със законодателни промени, които рефлектират върху условията за предлагането им, настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от Соникс М.
5.2. При извършване на промени в Общите условия, Соникс М се задължава да уведоми Клиента като изпрати на посочения от него адрес на електронна поща или публикува на видно място в volta.bg или в клиентския му профил съобщение за изменението на Общите условия, текста на измененията или електронна препратка към Интернет страница, на която са достъпни изменените Общи условия и му даде достатъчен срок да се запознае с тях.
5.3. Ако в рамките на срока по ал. 2 Клиентът не заяви, че отхвърля промените, се счита, че е обвързан от тях.
5.4. Ако Клиентът заяви, че отхвърля промените, се счита, че договорът по чл. 8 се прекратява автоматично с получаване на изричното изявление за отхвърляне. Изявлението за отхвърляне следва да бъде изпратено до Соникс М по електронна поща на адрес:
eshop@volta.bg или по факс: +359 38 609 516.
5.5. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиента и Соникс М, възникнали във връзка с валидно подадена преди уведомлението по ал. 2 заявка за покупка на стока, като правоотношенията по приетата заявка ще продължат  да се развиват на плоскостта на  общите условия валидни към момента на потвърждаване на заявката, освен ако законодателството  не предвижда друго.


Приложно поле
6. Настоящите Общи условия не се прилагат за услуги, за които има отделни правила, както и за отношенията между Клиента и трети лица, с които Клиентът се е свързал, използвайки услугите на Соникс М.


IV. ПОКУПКА И ДОСТАВКА НА СТОКИ


Предмет

7.1. Соникс М предоставя на Клиента възможност след регистрация да закупува предлаганите в volta.bg стоки чрез извършване на заявка за покупка и заплащане на съответната продажна цена, при съобразяване със и стриктно спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия, както и на допълнително посочени на съответните Интернет страници в volta.bg изисквания и условия, свързани с покупко-продажбата на конкретни стоки.
7.2. Соникс М предоставя и комплекс от ресурси и услуги, достъпни за всички потребители на уебсайта volta.bg, независимо дали са регистрирани като Клиенти или не.
7.3. Доколкото предоставяните от Соникс М услуги са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното подобряване и разширяване, то на това основание броят, характеристиките на предоставяните услуги и режимът им на предоставяне могат да бъдат променяни по всяко време от Соникс М.


Сключване на договора
8.1. Договорът между страните поражда действие от момента на постигане на съгласие, обективирано по начина, посочен в чл. 3, ал. 1. Договорът се сключва на български език. С приемането на настоящите Общи условия Клиентът се съгласява комуникацията с него да бъде осъществявана и чрез електронна поща и телефон.
8.2. След сключване на договора Соникс М незабавно потвърждава получаването на изявлението по чл. 3.1 като изпраща съобщение до посочения от Клиента при регистрацията му адрес на електронна поща, което съдържа наименование, адрес на управление и данни за кореспонденция (включително адрес на електронна поща) с Соникс М.
8.3. Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения във връзка с конкретна заявка индивидуален договор в срок 14 (четиринадесет) дни от сключването му. В този случай Клиента се задължава да възстанови сумата от направените транспортни разходи за връщането на стоката. Изявлението за отказ следва да бъде изпратено до Соникс М по електронна поща на адрес:
eshop@volta.bg или по факс: +359 38 66 23 43.
8.4. При възникнал спор кое лице е изявило воля за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна по договора се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.

Публикуване на информация за стоките в volta.bg
9.1. Соникс М публикува в volta.bg описание на основните характеристики на всяка стока, продажната цена, с включен ДДС, както и информация относно пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, свързани с тяхната доставка, информация за начините за плащане, доставка и изпълнение на договора, срока за доставка на заявената стока (ако е различен от общия срок за доставка, предвиден в настоящите Общи условия)
.
9.2. Соникс М не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за характеристиките на стоката.


Публична покана
10.1. Публикуването на основните характеристики и на цената на стока в volta.bg е публична покана по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон да се направи заявка за покупка в съответствие с тях по описания в чл. 12 начин, като стоката се достави на указания  от Клиента адрес в пределите на Р България.
10.2. Соникс М не приема заявки и не доставя стоки извън пределите на Р България.


Заявка за покупка
11.1. Клиентът получава достъп до формата за подаване на заявки за покупка на предлаганите в volta.bg стоки след като въведе валидни потребителско име и парола на съответните места в Интернет страниците на volta.bg и натисне виртуалния бутон “Вход”.
11.2. Подаването на заявка за покупка от Клиента се осъществява чрез последователното извършване на следните действия:
• определяне на вида и количеството на стоката и потвърждение на заявката чрез натискане на виртуален бутон „Добави в количката”, обозначен срещу съответна стока;
• след н
aбирането на желаните стоки в количката се натиска бутон “Поръчай” и се въвежда на адреса за доставка, определяне на допълнителни условия към заявката в полето „Забележка”, данни за гаранционна карта и данни за фактура;
• избиране начин на доставка и плащане на продажната цена на стоката;
• повторно потвърждение на заявката от бутона „Изпрати”.
11.3. Заявката за покупка на стока от volta.bg се счита за завършена след натискане на бутона “Изпрати”. До този момент Клиентът има възможност да преглежда и променя заявените от него стоки, количества, начин на плащане и другите данни, свързани с конкретната заявка.
11.4. При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявката, се счита, че същата е невалидна и за Соникс М не възниква задължение за нейното изпълнение.
11.5. Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след потвърждаване на валидността и на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента адрес на електронна поща.
11.6. Заявка, в която не е посочен валиден телефон за връзка в рамките на Република България, няма да бъде обработвана от Соникс М и не следва да породи, каквито и да било задължения за същото Дружество!


Потвърждаване получаването на заявката
12.1. Заявка за покупка се приема от Соникс М чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента адрес на електронна поща, което съдържа:
а). наименование, адрес на управление и данни за кореспонденция на Соникс М
(включително адрес на електронна поща) и електронна препратка към текста на настоящите Общи условия;
б). информация за заявената стока;
в). продажната цена на стоката с включени в нея всички данъци и такси;
г). стойността на пощенските или транспортни разходи, невключени в продажната цена и свързани с нейната доставка;
д). избрания от Клиента начин на плащане, посочените данни за фактура и адрес за доставка;
e). срока, в който след проверка на наличността на заявената стока Соникс М ще потвърди валидността на заявката;
ж). срока за доставка на заявената стока, ако същият се различава от сроковете, установени в настоящите Общи условия.
12.2. При липса на възможност за изпълнение на задълженията на Соникс М, поради това, че не разполага със заявената за закупуване стока, в срока по ал. 1, б. „ж” Соникс М уведомява Клиента за изчерпването й на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента адрес на електронна поща. В тези случаи ако клиентът е  заплатил изцяло или частично продажната цена,  Соникс М възстановява на Клиента в пълен размер заплатените от него суми за закупуване на заявената стока.

Цени
13.1. Всички цени в volta.bg са обявени в български левове и с включен данък върху добавената стойност.
13.2. Указаните в volta.bg цени на отделните стоки са за единично количество и не включват разходите за доставка.
13.3. Дължимата от Клиента продажна цена е посочената в поканата за закупуване на стоката към момента на подаване на заявката за покупка на същата по начина, описан в чл. 11.


Начини на плащане
14.1. Цената по чл. 13 и разходите за доставката могат да бъдат платени по някой от следните начини:
а). в брой в който и да е от магазините на Соникс М;
б). по банков път на посочена от Соникс М сметка;
в). чрез системата за електронни плащания ePay.bg;
г). чрез наложен платеж 
д). по всеки друг указан в Интернет страниците на volta.bg начин.
14.2. Клиентът заплаща продажната цена на закупената от него стока, както и пощенските или транспортните разходи, невключени в тази цена, свързани с нейната доставка, при условие, че такива се дължат / в зависимост от мястото на доставка/,  както следва:
а). в случаите по ал. 1, б. „а” и „г” – в момента доставката;
б). в случаите по ал. 1, б. „б” или „в” – в срок до 3 (три) работни дни от подаване на заявката;
в). в случаите по ал. 1, б. „д” – съобразно сроковете, указани на съответната Интернет страница.


Доставка
15.1. Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка:
а). в срок до 3 работни дни от потвърждаване валидността на заявката по чл. 12, ал. 5 - за градовете Хасково, Пловдив, Димитровград, Свиленград и Харманли;
б). в срок до 7 работни дни от потвърждаване валидността на заявката по чл. 12, ал. 5 - за територията на Република България, извън случаите по б. „а”;
в). в посочения в съответната Интернет страница и в съобщението по чл. 12, ал. 1 срок – за случаите извън б. „а” и „б”;
15.2. Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка.
15.3. Соникс М не приема заявки и не извършва доставки извън границите на Р България.

Проследяване на пратка

16. Соникс М  се задължава да следи придвижването на стоките след предаването им на куриерската компания. Потребителят има право да бъде информиран за местоположението на пратката, както и оставащото време до доставката. В случай на забавяне на доставката по вина на куриерската компания Соникс М  се задължава да уведоми потребителят веднага щом бъде получен сигнал за забавяне от страна на куриерската компания.

Предаване на стоката
17.1. Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента, при условие, че това лице се легитимира с надлежните документи като  пълномощник с нотариално заверено пълномощно  или представляващ Клиента- юридическо лице.
17.2. При предаване на стоката Клиентът или лицето по ал. 1 подписват придружаващите я документи.
17.3. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъдат осигурени достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Соникс М се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.


Отказ от получаване на пратката
18.1. Клиентът има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато:
а). доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед;
б). при транспортирането стоката или нейната опаковка е била повредена;
в). цената, предявена на Клиента за заплащане, не съответства на дължимата цена; или
г). не е спазен срокът за доставка.
18.2. При условията на ал. 1, б. „а”, както и при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на подадената от него заявка за покупка чрез отправяне на съответно писмено искане до Соникс М, като доставката става за сметка на Соникс М.
18.4. В случай на упражняване правото по чл. 8, ал. 3 Клиентът е длъжен да съхранява получената от него стока, да осигури запазването на нейното качество и безопасността й по време на срока по чл. 8, ал. 3. Стоките не трябва да имат нарушен търговски вид и да са в неразопакован вид, да не липсват опаковки, документация, трайни носители, да не бъде инсталирана операционна система, да няма видими драскотини по повърхностите на стоката, да не липсват лицензационните стикери, както и компоненти от стоката.
18.5. Соникс М възстановява на Клиента в пълен размер заплатените от него суми за закупуване на съответната стока до 30 (тридесет) дни от датата, на която същият е упражнил правото по чл. 8, ал. 3 /във връзка  с  Чл. 55. ал.6 от ЗЗП/ или някое от правата си по ал. 1 или 2 от настоящия член. Соникс М не дължи изплащането на лихви или неустойки върху върнатата в горния срок  сума.


V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Прекратяване на договора
19.1. При прекратяване на договора Соникс М заличава клиентския профил и паролата за достъп до него.
19.2. Клиентът може по всяко време да поиска от Соникс М заличаване на клиентския си профил. В този случай заличаването на клиентския профил се извършва незабавно след изпълнението на всички валидно подадени от Клиента заявки и съответно заплащане от страна на Клиента дължимите продажна цена и разходи за доставка.
19.3. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:
а). преустановяване на дейността на Соникс М;
б). прекратяване поддържането на volta.bg; или
в). в други предвидени в закона случаи.


Разваляне на договора
20. Извън посочените по-горе в настоящите Общи условия случаи, всяка от страните може да развали договора с отправяне на едноседмично писмено  предизвестие до другата страна, в случай на неизпълнение на задълженията по договора.
Нерегистрирани ползватели
21. Настоящите Общи условия се прилагат съответно и в отношенията с ползвателите на уебайта volta.bg, които не са извършили регистрация по описания в чл. 2 начин („нерегистрирани ползватели”), като техните права са ограничени до ползване и достъп до информационните услуги и ресурси на уебсайта volta.bg и други услуги, определени от Соникс М за достъпни за нерегистрирани ползватели.VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Права и задължения на Соникс М
22.1. Соникс Мсе задължава:
а). да прехвърли на Клиента собствеността на заявената стока;
б). да достави в срок заявената стока;
в). да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения.
22.2. Соникс М има право:
а). да инсталира върху компютрите на Клиента кукита (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет сървъра върху твърдия диск на Клиента и дават възможност за възстановяване на информация за Клиента, като го идентифицират и за проследяване на действията му;
б). да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси и рекламни банери за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на Соникс М, включително да поставя такива електронни препратки и рекламни банери в клиентския профил на Клиента;
в). да изпраща търговски съобщения до Клиента с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговци стоки и/или услуги, както и да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други.
22.3. Соникс М няма задължение за осигуряване на компютърно оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между Клиента и volta.bg, необходими за осъществяване достъп до ресурсите на системата. Соникс М не носи отговорност, ако Клиентът не може да осъществи достъп поради проблеми извън контрола на Соникс М (хардуерен или софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.).
22.4. Соникс М няма задължението да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на Клиента при ползване на услугите, предоставяни чрез volta.bg.
23.1. Соникс М си запазва правото да преустановява предоставянето на конкретни услуги, достъпни чрез volta.bg, след отправяне предизвестие чрез публикуване на съобщение в съответните Интернет страници в volta.bg и/или в клиентския профил на Клиента.
23.2. Соникс М има право по всяко време по своя преценка да спира достъпа до и/или да премахва мнения, коментари, изображения и други материали, публикувани в volta.bg от Клиента, когато последният ползва услугите, предоставяни чрез volta.bg в нарушение на българското законодателство, настоящите Общи условия, публикуваните на Интернет страницата на услугата правила, Интернет етиката, добрите нрави или други приложими норми.


Права и задължения на Клиента
24.1. Клиентът се задължава:
а). да посочи точен и валиден адрес на електронна поща, телефон, както и точен и валиден адрес за доставка при подаване на заявка за покупка на стока;
б). да плати цената на заявената от него стока и разходите по доставката;
г). да получи стоката;
д). да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация.
24.2. Клиентът има право на:
а). достъп в режим онлайн до volta.bg, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от Соникс М. За да подава валидни заявки за стоки, Клиентът следва да въведе потребителското си име и парола.
б). достъп до и корекция в режим онлайн на личните си и други данни, въведени в при регистрацията му или след това
в). отказ от сключения във връзка с конкретна заявка индивидуален договор при условията на чл. 5, ал. 3 от настоящите Общи условия и на чл. 55 от Закона за защита на потребителите. Чл. 5, ал. 3 не се прилага за индивидуални договори, сключени във връзка със заявка за доставка на аудио- и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от Клиента или за доставка на вестници, списания и други периодични издания, както и в други случаи, предвидени в закона.
24.3. Клиентът се задължава при ползване на volta.bg:
а). да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
б). да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително права на интелектуална собственост;
в). да уведомява незабавно Соникс М за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на volta.bg;
г). да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Клиент, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други Клиенти да използват volta.bg, както и да не използва volta.bg по начин, предизвикващ отказ от услугите (“denial of service”);
д). да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в volta.bg и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;
е). да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица;
ж). да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.
24.4. При публикуване на мнения, коментари, изображения и видео файлове съгласно чл. 10 Клиентът се задължава да не разполага на сървъра, ползван от Соникс М, да не разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица, включително чрез публикуване на електронни препратки към съответни сайтове или ресурси, информация, данни, текст, файлове, фотографии, графики, съобщения, както и всякакви други материали:
а). противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
б). съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;
в). с порнографско съдържание или каквото и да било друго съдържание, което застрашава нормалното психическо развитие на ненавършилите пълнолетие лица или нарушава нормите на морала и добрите нрави;
г). които имат рекламна цел, освен с предварително разрешение от Соникс М;
д). чието съдържание нарушава права или свободи на човека;
е). представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация;
ж). които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото;
з). нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица.
24.5. При неспазване на задълженията по ал. 3 и 4 Соникс М има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Клиента и трети лица до клиентския му профил и до съответната информация или материали, разположени или направени достъпни от Клиента на Интернет страниците на volta.bg, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по ал. 3 и 4 от страна на Клиента. В тези случаи, Соникс М има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.


Обезщетения
2
5.1. Клиентът е длъжен да обезщети Соникс М и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, платени адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници и материали, които Клиентът е направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез ползуване на предоставените от Соникс М услуги в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.
25.2. Вън от горното, Клиентът се задължава да обезщети Соникс М за всички вреди, причинени вследствие ползване на предоставените услуги от трети лица, на които последният е предоставил паролата си в нарушение на настоящите Общи условия.
25.3. Соникс М е длъжен да обезщети Клиента за всички вреди, причинени от Соникс М умишлено или при проявена груба небрежност.VII. ГАРАНЦИОННО И ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ


2
6. Гаранционно обслужване
С всяка поръчка за стоки подлежащи на гаранционно обслужване Соникс М издава надлежна гаранционна карта с данните на стоката и гаранционните срокове.
Гаранцията губи валидност:
а)
. при изгубена гаранционна карта;
б)
. при опит за ремонт от неоторизиран сервиз;
в)
. при повреди причинени от неправилна експлоатация;
г)
. при нарушаване на физическата цялост на изделието;
д)
. при химическо, електрическо или друго въздействие несвързано с нормалната експлоатация на продукта;
е
). при настъпването на изрично упомената в гаранционната карта условия;

Гаранцията не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност (батерии, консумативи и др.). Гаранционното обслужване се извършва от посочените сервизни центрове, при наличие на пълна документация и окомплектовка на изделието.
Продуктите и услугите в този Сайт са ограничени само до посочените условия за тях без да се осигуряват каквито и да е гаранции включително търговски и целеви. Задълженията на Соникс М по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този сайт се управляват от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на представяните продукти и нищо в този Сайт не може да ги промени.

VIII. ЗАКРИЛА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И АВТОРСКИТЕ ПРАВА

Лични данни
27. Соникс М има право да събира и използва информация относно своите Клиенти, когато същите се регистрират. Информацията, чрез която Клиентът може да бъде идентифициран, може да включва име, презиме, фамилия, адрес, професия, пол, възрастова група, телефон, адрес на електронна поща и всяка друга информация, която Клиентът предоставя при регистрацията си по чл. 2 и всяка друга, която същия въвежда или предоставя при извършване на заявки за покупка, заявяване, получаване или използване на предоставяните от Соникс М услуги, участване в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други.
Обработване на информация за Клиент
28.1. Соникс М полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Клиента, станала му известна по повод покупко-продажбата на стоки и предоставянето на други услуги чрез volta.bg – предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
28.2. В регистрационната форма, както и във формата за извършване на заявки за покупка на стоки, попълвани от Клиента, Соникс М обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Клиентът се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.
28.3. Ограниченията по ал. 1 не се прилагат в случай, че Клиентът или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай Соникс М има право да предостави личната информация за Клиента на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.
Цели, за които може да се използва информацията
29.1. Соникс М събира и използва информацията по чл. 24 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Клиента (безплатни или платени), за предлагане на оферирани от други лица стоки и/или услуги, за промоции, за организиране на томболи, запитвания, анкети, за приспособяване на предлаганите услуги към предпочитанията на Клиента, за статистически и други цели.
29.2. С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът изрично се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Клиентът има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Соникс М на посочените по-горе адрес или адрес на електронна поща за контакт.
29.3. С приемане на настоящите Общи условия Клиентът се счита за уведомен по смисъла на чл. 34а, ал. 1, т. 3 от Закона за защита на личните данни за това, че личните му данни могат да бъдат разкрити на трети лица при спазване на действащото законодателство или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като по всяко време може да възрази срещу такова разкриване или използване, като изпрати писмено съобщение до Соникс М на посочените по-горе адрес или адрес на електронна поща за контакт.
Разкриване на информацията
30. Соникс М се задължава да не разкрива никаква лична информация за Клиента и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
30.1. е получил изричното съгласие на Клиента при регистрацията или в по-късен момент, вкл. при условията на чл. 30, ал. 3 по-горе;
30.2. информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
30.3. в други предвидени в закона случаи.

Интелектуална собственост и авторски права
3
1.1. Правата на интелектуална собственост върху всички елементи и ресурси, разположени на уебсайта за електронна търговия volta.bg (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, принадлежат на Соникс М или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Соникс М, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
31.2. Правото на достъп на Клиента не включва правото да се копира или възпроизвежда информация и да се използуват обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел. Независимо от горното Клиентът няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му ресурси, независимо дали носителят на съответните права е Соникс М или трето лице.
31.3. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, съгласно предходната алинея, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Соникс М, Клиентът дължи на Соникс М неустойка в размер на 2 000 (две хиляди) лева за всяко отделно нарушение. Посоченият размер на неустойката не лишава Соникс М от правото да претендира обезщетение и за по-големи вреди над размера на неустойката.
3
2.1. С разполагането на всяко мнение, коментар или файл с изображения  на уебсайта volta.bg Клиентът се съгласява и предоставя на всички останали Клиенти и нерегистрирани потребители на volta.bg, неизключителното право на достъп до публикуваните материали, без да дължат възнаграждение за това и без териториални ограничения (за целия свят). Правото по предходната алинея се предоставя за времето, за което публикуваните материали са разположени на сървъра, ползван от Соникс М.
32.2. Клиентът е единствено отговорен за законността на всяко мнение, коментар или файл с изображения по чл. 10, което публикува или прави достъпно чрез ползването на услугите на уебсайта volta.bg, както и за действията си по публикуването му и за последствията от това публикуване.IX. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА


33.1. Соникс М полага грижа информацията в volta.bg да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата. Соникс М няма задължението и не гарантира, че предоставяните услуги ще удовлетворят изискванията на Клиента, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни. С приемане на настоящите Общи условия, Клиентът декларира, че използването на предоставяната услуга ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че Соникс М не отговоря за евентуално причинени на Клиента при ползване на предоставяните услуга вреди, освен ако са причинени от Соникс М умишлено или при проявена груба небрежност
33.2. Соникс М не носи отговорност за непредоставяне на достъп до volta.bg, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Соникс М, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървъра.
33.3. Соникс М не гарантира, че достъпът до volta.bg ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на Соникс М.
33.4. Доколкото Соникс М не разполага с възможността да променя, контролира или по друг начин влияе върху качеството и годността за употреба на заявените от Клиента стоки, Соникс М не отговаря за съответствието им с приложимите нормативни изисквания и техните качества.
33.5. Соникс М не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством volta.bg.
33.6. Доколкото няма обективната възможност и задължение и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в volta.bg и в клиентския профил на Клиента електронни препратки и рекламни банери, както и чрез електронни препратки, поставени на страниците на volta.bg при публикуване на мнения, коментари и изображения на Клиенти. Соникс М не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, находящи се на тези Интернет страници и ресурси. Соникс М не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание.
33.7. Соникс М няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Клиентът използва volta.bg.
33.8. Доколкото не инициира предаването и не избира получателя на информацията, както и не избира и не променя извлечената информация, Соникс М не отговаря за съдържанието на извлечената при използването на услугата "Търсене" информация.
33.9. Соникс М не носи отговорност, спрямо Клиента и трети лица, за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез volta.bg.
33.10. Страните приемат, че Соникс М не носи отговорност за непредоставянето на услугите или предоставянето им с влошено качество в следствие от извършвани тестове от страна на Соникс М с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните услуги.
Потребителят разбира и приема обстоятелството, че информационните услуги и Сайта се предоставят "във вида, в който са" и това, че Соникс М не поема никаква отговорност за навременността, изтриването и невъзможността да бъде доставена информация относно завършени поръчки на Потребителя, негови или на други Потребители мнения и оценки за продукти, информация за не налични продукти, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта. В случай, че в следствие на използването на този Сайт или материали от него доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.

За да използва Сайта, Потребителят трябва да получи достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание. Освен това Потребителят трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, модем или другo средствo за достъп до Интернет мрежата. Соникс М само предоставя информацията на Сайта и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на Сайта, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от потребителя.X. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Недействителност
34. Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
Решаване на спорове
35. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд в  Република България град Хасково.
Писмена форма
36. Писмената форма се счита за спазена чрез изпращане на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва от Клиента или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта volta.bg и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.
Приложимо право
37. За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
Други
38.1. Соникс М има право да променя технологията и дизайна на предоставяните Услуги без предварително известяване.

38.2. Соникс М си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови услуги,с промоции или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.

38.3. Соникс М управлява този Сайт от офисът си в Хасково, България. Соникс М не декларира, че материалите или услугите в този Сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, не се разрешава.

38.4. Технически консултации оn-line през сайта, или по телефон могат да бъдат правени  в рамките на работното време: от 9:00 до 18:00 часа, от понеделник до петък

38.5. Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите. Соникс М не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия.

38.6. При използване услугите на Соникс М потребителят се задължава да спазва настоящите условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите условия.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА Соникс М С НАТИСКАНЕ НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН НАМИРАЩ СЕ НА САЙТА НА Соникс М (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ), СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С УСЛОВИЯТА, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.

 НАЧАЛО

 

БългарскиΕλληνικά